Premi literari

HELENA JUBANY i LORENTE

de narració curta o recull de contes per a ser explicats

Premi literari Helena Jubany

de narració curta o recull de contes per a ser explicats

Premi Helena Jubany

Amb la finalitat de mantenir encesa la flama del record de l’Helena Jubany i prendre el relleu de la seva il·lusió per la creació literària i la narració oral, l’asociació ha instituït el Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats.

El premi està dotat amb 3.000€ i la publicació de l’obra guanyadora amb el diari Ara.

Bases del XVIè Premi Helena Jubany (2023)

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el diari ARA, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora oral) i decidida a encomanar el seu gust per la lectura i la creació literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el 15è Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents:

1. PARTICIPANTS

Podran optar al premi totes les obres consistents en una o més narracions curtes o en un recull de contes inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada participant podrà presentar una sola obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en edicions anteriors. El fet de participar-hi implica l’acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES

Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys i tenir una extensió d’entre 10 i 20 fulls DIN-A4 que continguin, en conjunt, com a mínim 21000 caràcters, espais blancs inclosos.

3. EL PREMI

El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari ARA i al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament aplegats (no s’admetran fulls solts). Fora bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3. (La veu pot ser la de l’autor o autora, o bé la d’una altra persona.)

Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica a l’exterior de la qual figurarà el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Dins la plica hi haurà:

a) el nom i cognoms de l’autor o autora;

b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu;

c) l’adreça postal i l’electrònica; i

d) el telèfon.

Les obres hauran de ser trameses a qualsevol de les tres biblioteques públiques de Mataró:

  • Biblioteca Antoni Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110, 08301 Mataró),
  • Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n, 08302 Mataró) o
  • Biblioteca Popular (carrer d’en Palau, 18, 08301 Mataró),

amb la referència “16è Premi Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital (versió Open Office o Microsoft Word) a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.

El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2023 a les 12 de la nit. Seran admesos tots els originals presentats a qualsevol oficina de correus fins en aquesta data.

5. EL JURAT

El jurat estarà format per Elvira Carrió, inspectora d’Educació, Esteve Guardiola, narrador oral i llibreter de Buc de Llibres, Maria Ramon, guanyadora del 15è Premi Helena Jubany, Núria Ribas, directora de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Sentmenat, M. Àngela Serra, bibliotecària, en representació de les biblioteques públiques de Mataró, Roser Trilla, professora que ha estat de llengua i literatura de l’IB A. Satorras i Joan Jubany, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.

A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per a ser transmeses oralment sense que calguin adaptacions posteriors. 

El premi i la dotació és indivisible; el veredicte, inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. El jurat també té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI

L’acte de lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2023 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

Qui obtingui el premi, es compromet a assistir a l’acte de lliurament. En cas que li sigui impossible d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA

L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada i distribuïda gratuïtament amb el diari ARA el dia i de la manera que l’ARA estimi oportú; b) que també serà pùblicada al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, des d’on podrà ser descarregada gratuïtament; c) que també, en el seu moment, podrà ser escoltada al Podcast La Maleta de l’Helena publicat a internet i d) que la dotació del premi és a compte dels drets d’autor.

8. MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Més informació:

inici

Contacte: 

helena@jubany.cat / tel. 656 93 78 15

Mataró, 27 febrer de 2023

Autors i obres guanyadores d’edicions anteriors:

El premi Helena Jubany s’atorga anualment des de l’any 2008.

Marina Guardiola i Bufí

París/Mataró
Amunt (2011)

Jordi Solé i Comas

Sabadell
Blanc (2010)

Joan Lluís Moreno i Congost

Alacant
Compta comptes (2009)

Xavier Cabús

Barcelona
El karma del carnisser (2008)

Obres guanyadores del Premi Helena Jubany

Amb el suport de: