Premi literari

HELENA JUBANY i LORENTE

de narració curta o recull de contes per a ser explicats
Bases X Premi literari Helena Jubany (2017)
27 febr. 2017

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i el diari Ara, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora de contes), i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el X Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents:

Bases del X premi Helena Jubany (2017) en PDF

1. PARTICIPANTS

Podran optar al premi tots els treballs consistents en narracions curtes o reculls de contes inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos.
L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada autor podrà presentar només una obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en edicions anteriors. El fet de participar-hi implica la total acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES
Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys i tenir una extensió d’entre 10 i 20 fulls DIN-A4 que continguin com a mínim 21000 caràcters, espais inclosos.

3. EL PREMI
El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari ARA.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament relligats. Fora bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3 (la veu pot ser la de l’autor o la d’una altra persona).
Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica amb el títol; a dins hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor; b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.
Els treballs hauran de ser tramesos a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Mataró: Biblioteca Antoni Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110, 08301 Mataró) o bé Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n, 08302 Mataró), amb la referència “X Premi Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital (versió Open Office o Microsoft Word) a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.
El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2017. Seran admesos tots els originals presentats a qualsevol oficina de correus fins a aquesta data.

5. EL JURAT
El jurat estarà format per Cristina Valls, en representació de les biblioteques de Mataró, Elvira Carrió, directora de l’IB Pla d’en Boet, Esteve Guardiola, llibreter i narrador oral, Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Roser Ros, presidenta de Tantàgora, Roser Trilla, professora de llengua i literatura de l’IB A. Satorras, Xavier Vidal, guanyador del IX Premi Helena Jubany, i Joan Jubany, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.
A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per ser transmeses oralment sense que calguin adaptacions posteriors.
El premi i la dotació és indivisible i el veredicte és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. També té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI
El lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2017 al lloc i hora que es faran públics oportunament.
El guanyador es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi. Davant la impossibilitat d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA
L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada amb el diari ARA el dia i en la forma que l’ARA estimi oportú i distribuïda gratuïtament; b) que la dotació del premi és a compte dels drets d’autor; c) que en cas de dur-se a terme una publicació a part de la que farà el diari ARA, l’autor guardonat s’obliga a subscriure el contracte o contractes d’edició, de cessió de drets d’explotació sobre l’obra premiada i tots els documents que calgui per formalitzar oportunament les cessions.

8. RETORN D’ORIGINALS
Els originals no premiats es podran recollir, havent avisat amb anterioritat, a la seu de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró (carrer de Sant Josep, 9, 08302 Mataró) en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de lliurament del premi. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors hi renuncien i els destruirà. Els autors que vulguin rebre els exemplars per correu hauran d’assumir les despeses d’enviament.

Mataró, 27 febrer de 2017

Bases del X premi Helena Jubany (2017) en PDF

Més notícies d’aquesta edició:

“El desconcert d’en Boyle”, de Carles Torres

“El desconcert d'en Boyle”, de Carles Torres, s’ha publicat en format llibret i es va distribuir amb el diari Ara el 22 de desembre de 2017. Ara el pots llegir i descarregar en format PDF des del web de l’Associació Helena Jubany. El desconcert...

Veredicte del jurat del X Premi Helena Jubany

Reunits a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró a les set i deu del vespre del dia 21 de novembre de 2017, els membres del Jurat –format per Cristina Valls, Elvira Carrió, Esteve Guardiola, Llorenç Soldevila, Núria Ribas, Roser Trilla, Xavier Vidal i Joan Jubany, que...