Bases VI Premi literari Helena Jubany (2013)

Bases del VI Premi Helena Jubany (2013)El diari Ara i l’associació cultural Helena Jubany i Lorente, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena, enamorada del món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora de contes), i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el VI Premi Helena Jubany de narració curta  o recull  de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents:

Bases VI premi Helena Jubany

BASES DEL VI PREMI HELENA JUBANY DE NARRACIÓ CURTA O RECULL DE CONTES PER A SER EXPLICATS

1. PARTICIPANTS

Podran optar al premi tots els treballs consistents en narracions curtes o reculls de contes inèdits, originals i escrits en llengua catalana, que tinguin, en conjunt, una extensió mínima de 10 fulls (que han de contenir 21000 caràcters, espais inclosos) i màxima de 25 fulls i que no hagin estat premiats en altres concursos.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada autor podrà presentar només una obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en anys anteriors. El fet de participar-hi implica la total acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES

Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys.

3. EL PREMI

El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra en el diari ARA.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament relligats. Fóra bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3 (la veu podria ser la de l’autor o la d’una altra persona).

Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica amb el lema o títol; a dins hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor; b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.

Els treballs hauran de ser tramesos a Les Esmandies Casal de Barri, ronda d’O’Donnell 94, 08302-Mataró, amb la referència “VI Premi Helena Jubany”.

També se n’ha d’enviar una còpia en format digital, en versió Open Office o Microsoft Word, a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.

El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2013.

5. EL JURAT

El jurat estarà format per Elvira Carrió, professora de teatre de l’IB Pla d’en Boet, Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Lluïsa Esteve, bibliotecària i professora, Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Pep Duran, traginer de contes, Roser Ros, presidenta de Tantàgora, Roser Trilla, professora de llengua i literatura de l’IB A. Satorras, Alfred Quintana, guanyador del V Premi Helena Jubany, i Joan Jubany, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.

A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per ser transmeses oralment.

El premi i la dotació és indivisible i el veredicte és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. També té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI

El lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2013 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi. Davant la impossibilitat d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA

L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada al diari ARA el dia que l’ARA estimi oportú i distribuïda gratuïtament; b) que la dotació de l’obra és a compte dels drets d’autor; c) que en cas de dur-se a terme una publicació a part de la que farà el diari ARA, l’autor guardonat s’obliga a subscriure el contracte o contractes d’edició, de cessió de drets d’explotació sobre l’obra premiada i tots els documents que calgui per formalitzar oportunament les cessions.

8. RETORN D’ORIGINALS

Els originals no premiats es podran recollir, havent avisat amb anterioritat, a Les Esmandies Casal de Barri de Mataró en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de lliurament del premi. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors hi renuncien i els destruirà. Els autors que vulguin rebre els exemplars per correu hauran d’assumir les despeses d’enviament.

Mataró, 27 febrer de 2013

Bases VI premi Helena Jubany

You may also like...