Premi literari

HELENA JUBANY i LORENTE

de narració curta o recull de contes per a ser explicats
Bases V Premi literari Helena Jubany (2012)
Bases del V Premi Helena Jubany
5 juny 2012

El diari Ara i l’associació cultural Helena Jubany i Lorente, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, i la col·laboració de la Biblioteca Frederic Alonso i Orfila de Sentmenat, la llibreria Robafaves de Mataró, l’Associació Tantàgora de Barcelona, i l’espai Àgora de Sabadell, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena, enamorada del món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora de contes), i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoca el V premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents:

Bases V premi Helena Jubany (2012)

1) PARTICIPANTS

Podran optar al premi tots els treballs consistents en narracions curtes o recull de contes inèdits i no publicats a Internet, originals i escrits en llengua catalana, que tinguin, en conjunt, una extensió mínima de 10 fulls (que han de contenir 21000 caràcters, espais inclosos) i màxima de 25 fulls i que no hagin estat premiats en altres concursos.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada autor només podrà presentar una obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en anys anteriors. El fet de participar-hi implica la total acceptació d’aquestes bases.

2) LES OBRES

Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys.

3) EL PREMI

El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació i distribució de l’obra amb el diari ARA.

4) PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament relligats. Fóra bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3 (la veu podria ser la de l’autor o la d’una altra persona).

Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica amb el lema o títol; a dins hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor; b) el NIF, el número del passaport o de qualsevol altre document oficial identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.

. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital, en versió Open Office o Microsoft Word, a les adreces electròniques següents: helena@jubany.cat i premihjubany@robafaves.com.

El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2012 a les 8 del vespre.

5) EL JURAT

El jurat estarà format per Elvira Carrió, professora de teatre d’IES Pla d’en Boet, Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Lluïsa Esteve, bibliotecària i professora, Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Pep Duran, llibreter de Robafaves i traginer de contes, Roser Ros, presidenta de Tantàgora, Roser Trilla, professora de llengua i literatura, i Joan Jubany, que actuarà de secretari sense vot.

A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per ser transmeses oralment.

El premi i la dotació és indivisible i el veredicte és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. També té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

El jurat, si ho creu escaient, podrà proposar la publicació de les obres finalistes no premiades que consideri que excel·leixen per la seva qualitat.

6) LLIURAMENT DEL PREMI

El lliurament del premi es farà a Mataró el dia 2 de desembre de 2012 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi. Davant la impossibilitat d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7) PUBLICACIÓ DE L’OBRA

L’atorgament del premi suposa:

• La distribució gratuïta amb el diari ARA el dia que l’ARA estimi oportú.

• Que l’autor de l’obra guardonada en cedeix exclusivament durant 15 anys els drets d’explotació en qualsevol llengua i per qualsevol mitjà a l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, que podrà pactar les condicions de publicació amb les editorials i cedir-los els drets d’explotació.

• Que en cas de dur a terme una publicació a part de la que farà el diari ARA, l’autor guardonat s’obliga a subscriure el contracte o contractes d’edició, de cessió de drets d’explotació sobre l’obra premiada i tots els documents que calgui per formalitzar oportunament les cessions.

• Que la decisió sobre la modalitat en què s’hagués d’efectuar cada edició de l’obra, les il·lustracions i registres orals que haguessin d’acompanyar el text premiat i la distribució comercial correspondria únicament i exclusiva a l’editorial.

• Que els drets d’autor es comptarien sobre el 10% del preu de venda al públic sense IVA per les edicions en què només figurés el text escrit i el 6% per les edicions en què el text anés acompanyat d’il·lustracions.

• En cas que l’Associació cedís els drets d’explotació a tercers per a la traducció i publicació de l’obra en llegües que no siguin el català ni l’espanyol, la remuneració de l’autor seria del 50% dels ingressos nets que se n’obtinguessin.

8) RETORN D’ORIGINALS

Els originals no premiats es podran recollir, havent avisat amb anterioritat, a la llibreria Robafaves de Mataró en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de lliurament del premi. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors hi renuncien i els destruirà. Els autors que vulguin rebre els exemplars per correu hauran d’assumir les despeses d’enviament.

Mataró, maig de 2012

Bases V premi Helena Jubany (2012)

Més notícies d’aquesta edició:

Alfred Quintana ha guanyat el V premi Helena Jubany

L’alemany és fàcil d’Alfred Quintana ha guanyat el V Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats, lliurat aquest migdia a Mataró. L’acte de lliurament del premi, celebrat al local de la colla castellera dels capgrossos de Mataró,  ha...

Veredicte del jurat del V premi Helena Jubany (2012)

Reunits a la Llibreria Robafaves de Mataró a les 8 del vespre del dia 15 de novembre de 2012, els membres del Jurat –format per Elvira Carrió, Pep Duran, Lluïsa Esteve, Núria Ribas, Roser Ros, Llorenç Soldevila, Roser Trilla, Marina Guardiola (per videoconferència) i...

Acte de lliurament del V Premi Helena Jubany (2012)

El 2 de desembre, diumenge, tindrà lloc el lliurament del V Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats. L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia a la seu de la colla castellera Capgrossos, carrer Herrera, 59 de Mataró. Es tracta de la...