Bases del XII Premi Helena Jubany (2019)

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i el diari Ara, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora de contes), i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el XII Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents: (bases en format PDF):

 

 

Download “Bases del XII Premi Helena Jubany (2019)” bases-XII-premi-helena-jubany-2019.pdf – Downloaded 605 times – 938 KiB

1. PARTICIPANTS
Podran optar al premi tots els treballs consistents en narracions curtes o reculls de contes inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos.
L’autoria pot ser individual o col•lectiva i cada participant només podrà presentar una sola obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en edicions anteriors. El fet de participar-hi implica la total acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES
Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys i tenir una extensió d’entre 10 i 20 fulls DIN-A4 que continguin com a mínim 21000 caràcters, espais inclosos.

3. EL PREMI
El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari ARA i al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament relligats. Fora bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3 (la veu pot ser la de l’autor o la d’una altra persona).
Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica amb el títol; a dins hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor o autora; b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.
Els treballs hauran de ser tramesos a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Mataró: Biblioteca Antoni Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110, 08301 Mataró) o bé Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n, 08302 Mataró), amb la referència “XII Premi Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital (versió Open Office o Microsoft Word) a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.
El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2019. Seran admesos tots els originals presentats a qualsevol oficina de correus fins a aquesta data.

5. EL JURAT
El jurat estarà format per Elvira Carrió, directora de l’IB Laia l’Arquera, Esteve Guardiola, llibreter i narrador oral, Abel Julien, guanyador de l’XI Premi Helena Jubany, Núria Ribas, directora de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Sentmenat, Llorenç Soldevila, professor que ha estat de la Universitat de Vic, Roser Trilla, professora que ha estat de llengua i literatura de l’IB A. Satorras Cristina Valls, en representació de les biblioteques de Mataró, i Joan Jubany, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.
A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per a ser recitades i transmeses oralment sense que calguin adaptacions posteriors.
El premi i la dotació és indivisible; i el veredicte, inapel•lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. També té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI
El lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2019 al lloc i hora que es faran públics oportunament.
El guanyador es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi. Davant la impossibilitat d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA
L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada amb el diari ARA el dia i en la forma que l’ARA estimi oportú i distribuïda gratuïtament; b) que també serà pùblicada al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, des d’on podrà ser descarregada gratuïtament; b) que la dotació del premi és a compte dels drets d’autor.

8. RETORN D’ORIGINALS
Els originals no premiats es podran recollir, havent avisat amb anterioritat (helena@jubany.cat), a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Mataró en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de lliurament del premi. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors hi renuncien i els destruirà. Els autors que vulguin rebre els exemplars per correu n’hauran d’assumir les despeses d’enviament.

Mataró, 27 febrer de 2019

Download “Bases del XII Premi Helena Jubany (2019)” bases-XII-premi-helena-jubany-2019.pdf – Downloaded 605 times – 938 KiB


NOTÍCIES RELACIONADES:

[Mataró Audiovisual TV] S’obre la convocatòria de la XII edició del Premi Helena Jubany

[Institut Miquel Biada, El bloc de la Biblioteca] XII edició del Premi Helena Jubany de narració curta

[Capgròs] Convoquen la XII edició del Premi Helena Jubany

[Tot Mataró] Convocat el XII Premi Helena Jubany

You may also like...