Bases del I Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes

Premi literari Helena JubanyL’associació cultural Helena Jubany i Lorente, amb la col·laboració del Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, de la Biblioteca Frederic Alonso i Orfila de Sentmenat, de la llibreria Robafaves i de Tantàgora, serveis culturals, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena, enamorada del món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora de contes), i d’encomanar el seu gust per la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoca el I Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes d’acord amb les bases següents.

Bases I premi Helena Jubany (2008)

1). Podran optar al premi tots els treballs consistents en narracions curtes o recull de contes inèdits i originals, escrits en llengua catalana, que tinguin una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 25 i que no hagin estat premiats en altres concursos. L’autoria pot ser individual o col·lectiva.

2). El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra.

3). Els drets de publicació dels textos premiats passaran a ser propietat de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, que en podrà pactar les condicions de publicació amb les editorials. També podran ser publicats al web de l’associació.

4). Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament relligats.

5). Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica amb el lema o títol; a dins hi haurà el nom i cognoms de l’autora o autor, l’adreça postal i l’electrònica, i el telèfon.

6). Els treballs hauran de ser tramesos a la llibreria Robafaves, carrer Nou, núm. 9, 08302 de Mataró, amb la referència “Premi literari Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital, en versió Open Office o Microsoft Word, a les adreces electròniques següents: helena@jubany.cat i premihjubany@robafaves.com

7). El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 15 d’octubre de 2008 a les 8 del vespre.

8). El jurat estarà format per Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Pep Duran, llibreter de Robafaves i traginer de contes, Roser Ros, directora de Tantàgora, Elvira Carrió, professora de teatre d’IES i Joan Jubany i Itxart, que actuarà de secretari sense vot.

9). A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per ser transmeses oralment.

10). El lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2008 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

11). El jurat, si ho creu escaient, podrà proposar la publicació de les obres finalistes no premiades que consideri que excel·leixen per la seva qualitat.

12).
El premi i la dotació és indivisible i el veredicte és inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. També té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

13). Els originals no premiats es podran recollir a la llibreria Robafaves de Mataró en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de lliurament del premi. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors hi renuncien i els destruirà. Els autors que vulguin rebre els exemplars per correu hauran d’assumir les despeses d’enviament.

14). El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l’acte de lliurament del premi. Davant la impossibilitat d’assistir-hi ell o ella mateix, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

15). El fet de concórrer a aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Mataró, 16 de maig de 2008

Bases I premi Helena Jubany (2008)

You may also like...